Kata-Meisterschaft Goshin jutsu no Kata, Holzwickede